گفتار موضوعی :


قلب پیغمبر (ص) فؤاد است

قلب پیغمبر (ص) فؤاد است

بیانیه ها :


تشابه اسمی!!؟

تشابه اسمی!!؟